logo

739 220 845  absolutus@absolutus.cz, PO-ČT : 9 - 17:00, PÁ : 9 - 12:00

chci webeshopseografikaochranaJoomlaprodatprodatgdpr

1. Úvodní ustanovení

Zhotovitel:

Absolutus.cz - Jakub Hladík, Adresa : Kolbenova 635/18
Praha 9 - Vysočany 19000, IČO: 76045366, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 7. ledna 2008

Absolutus.cz - Andrea Hladíková Kapsová, Adresa : Třebčice 17
Nepomuk 33501, IČO: 73754927, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 3. srpna 2006

 

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které zhotovitel Absolutus.cz poskytuje služby na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, dle těchto podmínek.

 

2. Cenová nabídka

2.1 Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze v případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.

2.2 Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky v průběhu realizace měnit, nelze považovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může i výrazně lišit.

2.3 Zhotovitel si vyhrazuje právo každou cenovou nabídku omezit datem platnosti, po jehož uplynutí ji nelze považovat za platnou. Objednatel může v takovém případě požádat o vytvoření nové cenové nabídky.

 

3. Objednávka

3.1 Objednávka je přijímána výhradně písemnou formou a může být zhotoviteli doručena osobně, elektronicky emailem nebo poštou. Součástí objednávky je rozsah objednávaných prací včetně všech specifikací.

3.2 Potvrzená objednávka je požadována za podklad pro uhrazení ceny za realizaci prací.

3.3 Objednávka je závazná.

3.4 Objednatel není oprávněn požadovat bezplatné úpravy, které nebyly předmětem objednávky.

3.5 Zhotovitel je oprávněn požadovat zálohu až do výše 100 % ceny objednávky.

 

4. Smlouva o dílo

4.1 Zhotovitel a objednatel mohou uzavřít smlouvu o dílo, na jejímž základu jsou započaty objednané práce.

4.2 Před podpisem smlouvy je zasílán návrh, ke kterému se může objednatel vyjádřit písemnou formou a požádat zhotovitele o úpravu smluvních podmínek.

4.3 Ve smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla za předem stanovenou cenu v určitém termínu.

4.4 Součástí smlouvy je přesný popis rozsahu dodávky a objednatel není oprávněn požadovat bezplatné úpravy, které nebyly předmětem smlouvy.

4.5 Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla.

4.6 Zhotovitel při realizaci díla postupuje samostatně a není při provádění díla vázán pokyny objednatele, ledaže by se k nim smluvně zavázal.

4.7 Zhotovitel může při realizaci předmětu díla pověřit provedením jinou osobu, jestliže ze smlouvy nevyplývá nic jiného. V takovém případě má zhotovitel stejnou zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

4.8 Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, nevyplývá li ze smlouvy něco jiného.

4.9 Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele zálohu na realizaci díla. Zbývající část ceny je objednatel povinen uhradit po převzetí díla.

4.10 Do doby uhrazení ceny díla není objednatel oprávněn využívat dílo pro svůj prospěch.

4.11 Objednatel je povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku a informovat zhotovitele o výsledku kontroly do 5 pracovních dní.

4.12 Zhotovitel zodpovídá za vady v době předání a zavazuje se k jejich odstranění.

4.13 Zhotovitel nezodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozorňoval a objednatel na použití trval.

4.14 Zhotovitel také nezodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel nevhodnost těchto pokynů nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.

 

5. Podklady pro tvorbu

5.1 Objednatel je povinen bezodkladně dodat veškeré podklady, jejichž použití požaduje a to v elektronické podobě prostřednictvím emailu, CD nebo DVD nosiče.

5.2 Podklady jsou například textové či grafické podklady, instrukce, požadavky, fotografie, katalogy ceníky a další data.

5.3 Požadavky na podklady v elektronické podobě

5.3.1 Logo v křivkách formát pdf, ai

5.3.2 Logo rastrový formát bmp, gif, jpg nebo png v minimálním rozlišení 640x480px

5.3.3 Fotografie – rastrový formát bmp, gif, jpg, nebo png

5.3.4 Textové podklady – formát doc, docx, rtf nebo txt (stránky musí být viditelně odděleny).

 

6. Realizace díla nebo objednávky

6.1 Objednatel je povinen aktivně reagovat na dotazy a připomínky zhotovitele bez zbytečného odkládání. Jedná se zejména o korekce a schvalování provedených prací, grafických návrhů atd.

 

7. Dokončení a předání díla nebo objednávky

7.1 Dílo nebo objednávka je dokončena ve stanoveném termínu nebo dříve.

7.2 Zhotovitel je povinen o realizaci informovat bezodkladně objednatele.

7.3 Objednatel je povinen provést kontrolu díla nebo objednávky a potvrdit písemně převzetí s potvrzením o bezchybném stavu, pokud nejsou shledány vady.

7.4 Jsou li při kontrole shledány vady, je povinen zhotovitel vady bezodkladně odstranit.

7.5 Odstranění vad je povinen objednatel písemně potvrdit.

 

8. Právo na odmítnutí zakázky nebo objednávky

8.1 Zhotovitel má právo odmítnout realizaci objednávky v případě, že je v rozporu se zákony, vyhláškami, dobrými mravy, pokud odporuje zájmům nebo přesvědčením zhotovitele nebo pokud by mohla poškodit dobré jméno zhotovitele.

8.2 Zhotovitel musí odmítnutí zakázky oznámit a není povinen podávat vysvětlení.

8.3 Zhotovitel má právo odmítnout objednávku v případě, že je objednatel veden v databázi dlužníků nebo dluží-li za již realizované práce.

 

9. Fakturace a platební podmínky

9.1 Dílo nebo objednávka musí být uhrazeny do data splatnosti uvedeném na faktuře.

9.2 Doba splatnosti je zpravidla 14 dní od doby vystavení faktury. V případě spuštění webu je splatnost 7 dní.

9.3 V případě neuhrazení částky do data splatnosti je zhotovitel oprávněn požadovat penále ve výši 0,1 % za každý den prodlení. A pokutu ve výši 200,-Kč za neuhrazení částky do data splatnosti za jednotlivou vystavenou fakturu.

9.4 O překročení splatnosti zhotovitel objednatele upozorňuje prostřednictvím výzvy k uhrazení, která je zasílána týden po splatnosti. Pokud dlužná částka není uhrazena, následuje druhá výzva k uhrazení, která je zasílána dva týdny po splatnosti. Pokud dlužná částka není uhrazena ani po druhé výzvě, následuje třetí výzva k uhrazení dlužné částky.

9.5 V případě, že nebude faktura uhrazena bezprostředně po třetí výzvě, je zhotovitel oprávněn vymáhat pohledávku prostřednictvím externí společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, nebo soudní cestou. V takovém případě jsou náklady spojené s vymáháním dlužné částky připočteny k ceně díla nebo objednávky. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit dodávku služeb v tomto případě.

9.6 Zálohu na realizaci objednávky je povinen objednatel uhradit do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

9.7 Záloha na realizaci je nevratná.

 

10. Storno poplatky

10.1 Jestliže objednatel stornuje potvrzenou objednávku, má zhotovitel právo účtovat storno poplatek ve výši 50 % z celkové částky.

10.2 Pokud nebude uhrazena záloha na realizaci objednávky do stanoveného data, bude toto považováno za storno objednávky ze strany objednatele a zhotovitel není povinen započít realizaci zakázky. Zhotoviteli vzniká právo na provedení storna objednávky a je účtován storno poplatek.

10.3 Storno podmínky na zakázky realizované na základě smlouvy o dílo jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

 

11. Garance funkčnosti, reklamace

11.1 V případě zjištění cizího zásahu do zdrojového kódu nebo nevhodného používání není objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění závad.

11.2 Reklamaci může uplatňovat pouze objednatel, tj. osoba, která provádí objednávku, nebo osoba uvedená ve smlouvě o dílo.

11.3 Na služby poskytnuté zdarma nebo formou bonusu není možné uplatňovat reklamace, objednávatel má právo jejich odmítnutí.

11.4 Zhotovitel v žádném případě nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, který by vzniknul vadou díla, či jeho nedostupností.

11.5 Zhotovitel rovněž nezodpovídá za problémy respektive ušlý zisk, v případě závady ze strany hostingové společnosti, jako například nedostupnost serveru, zavirování, problémy vzniklé únikem dat atd.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tyto veřejné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé objednávky či smlouvy o dílo.

12.2 Objednatel souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

12.3 Změna těchto podmínek je možná pouze v rámci uzavření smlouvy o dílo.

12.4 Veškeré zde neuvedené vztahy smluvních stran se řídí dle platného zákoníku.

 

13. Odvolání daru pro nevděk

Pokud nedojde k dohodě, postupuje se dle ustanovení § 2072 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Ve většině případů k zaplacení obvyklé ceny darované věci (webové prezentace, grafických návrhů, loga a provedených služeb, které byly v rámci daru provedeny).

 

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Absolutus.cz prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Absolutus.cz považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost Absolutus.cz je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Absolutus.cz na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Absolutus.cz

1.ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Absolutus.cz je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Jméno, příjmení, adresa, telefon, email, číslo účtu, IČO, DIČ, čas a datum

Za účelem: Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia …, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností

Cookies

Za účelem: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek, Provádění analýz a měření

IP adresa

Za účelem: Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností                             

Osobní údaje jsou Absolutus.cz zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Absolutus.cz je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

2.ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Absolutus.cz zpracovávány pro tyto účely

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
 • Provádění analýz a měření
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které ……plní patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)

3.POUŽITÍ COOKIES

Co jsou cookies a jak je využíváme

Dále jsou na našich webových stránkách používány i takzvané cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou archivovány na Vašem počítači a Váš prohlížeč je používá k lepší navigaci na našich stránkách. Většina cookies, které používáme, jsou takzvané „session cookies“. Po ukončení Vaší návštěvy na našich stránkách se automaticky smažou. Archivaci cookies na svém počítači můžete obecně zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. V tomto případě však může být možnost navigace na našich webových stránkách omezená.

Na našich webových stránkách jsou integrovány sociální pluginy různých sociálních internetových sítí (např. Facebook, Twitter, Google+, Youtube). Ty Vám na tyto stránky umožňují vložení záložek a sdílení těchto záložek s jinými účastníky sociálních internetových sítí. Sociální pluginy rozeznáte podle log, která jsou k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách.

funkci "To se mi líbí" nebo „Sdílet“, u Pinterestu „Pin-it“ nebo u Twitteru "Tweet This", jsou obsahy našich stránek propojeny s Vaším profilem v sociální internetové síti. V případě, že nejste účastníkem sociální internetové sítě nebo jste se před návštěvou našeho webu u provozovatelů sítí odhlásili, existuje přesto možnost, že zde bude sdělena a uložena minimálně Vaše IP adresa.

Upozorňujeme na to, že pro tyto propojené webové stránky třetích provozovatelů platí jiné směrnice pro ochranu dat a ustanovení o ručení. Uložení a využití dat, která při použití těchto propojených stránek připadají v úvahu, ze strany provozovatele sítí může překračovat rozsah předloženého prohlášení o ochraně dat. Další zpracování dat v připojených sociálních internetových sítích, doby uložení stejně jako účel použití jsou stanoveny výlučně jejich nabízejícími.

Na webech Absolutus.cz používáme měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření pro zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže z toho se neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Absolutus.cz tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

4.DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Absolutus.cz povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

 • Plnění smluvního vztahu - do odvolání
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových - max. 3 roky
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek - max. 6 měsíců
 • Provádění analýz a měření – max. 3 roky
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb - do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností - max. 5 let

5.PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 16. 3. 2018.

PROČ JSME LEVNĚJŠÍ NEŽ
KONKURENCE?

tvorba webových stránek Praha

 

 • u nás totiž neplatíte za pronájem kanceláří, vodu, teplo, elektřinu
 • za právníky, zpracování smluv, poradenství
 • za nákup hardware, software
 • za provoz internetových, telefonních, či mobilních služeb
 • výplaty zaměstnanců, příspěvky na oběd
 • za drahé školení zaměstnanců
 • za asistentky, účetní, uklízečky, ostrahu, údržbu
 • za leasing služebních vozů, benzín a jiné...


U NÁS PLATÍTE POUZE ZA SKUTEČNĚ ODVEDENOU PRÁCI.

 

schůzka tvorba webových stránek

SCHŮZKA NENÍ PODMÍNKOU
POKUD ALE BUDETE CHTÍT
SCHŮZKU SI DOMLUVIT MŮŽEME
 
OBLÍBENÉ MÍSTO
Praha Smíchov Anděl
OC Nový Smíchov
 
Přijedeme za Vámi
- do Vašeho oblíbeného baru
- do práce
- jinam, dle domluvy...
a vyslechneme si Vaší představu o webu, jaký byste chtěli.
+ Vám poradíme, co by bylo pro Vás a Váš WEB nejlepší.
 
Schůzka platí pouze pro Prahu, Plzeň, Klatovy, Strakonice a okolí...
 

Jsem velice spokojený

mužDobrý den,

zašedlé byly fotky při velkém náhledu, ale už přesně nevím kde. Teď je to v pořádku ,mohla se vyskytnou chyba. Logo je dobré, jen bych dal jinačí písmo, tenčí.
Jinak webové stránky jsou výborné, také odvádíte dobrou práci, jsem velice spokojený.

S přáním hezkého dne
T.V.